Bloody 8 Light Strike Gaming Keyboard ,US Layout

2389
Same Day
15.5 KWD 19.5 KWD
  • Neon Glare System
  • Ergonomic Palm Rest
  • 8 LK Switch | Key Response
  • Anti-Slippery Lift | Zero-Lag Response